Warmińska Szkoła Katechistów

Ojciec Święty Franciszek Listem Apostolskim motu proprio „Antiquum Ministerium” z dnia 11 maja 2021 roku ustanowił w Kościele posługę katechisty. W dokumencie tym czytamy m.in., że >>Posługa ta jest […] stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca, ale wykonywaną na sposób świecki, zgodnie z samą naturą tejże posługi<< (nr 8). Papież dalej zachęca, >>aby do ustanowionej posługi katechisty byli powoływani mężczyźni i kobiety o głębokiej wierze i dojrzałości ludzkiej, by brali czynny udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, byli zdolni do przyjmowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej, by otrzymywali należną formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby byli uważnymi głosicielami prawdy wiary oraz by mieli już wcześniejsze doświadczenie katechezy<< (nr 8).

Wypełniając zalecenie Ojca Świętego Franciszka zawarte we wspomnianym wyżej Liście Apostolskim i kierując się troską o właściwą formację osób, które będą pełnić w Archidiecezji Warmińskiej posługę katechisty, na mocy Dekretu z dnia 11 kwietnia 2024 r. (l.dz. 239/2024) powołałem do istnienia Warmińską Szkołę Katechistów przy Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

ZASADY FUNKCJONOWANIA

PROGRAM RAMOWY

PLAN ZAJĘĆ dla I roku formacji – cykl 2024-2026

Zadania katechisty:

 • jest współpracownikiem proboszcza i wykonuje swoją posługę pod jego kierownictwem;
 • podstawową jego misją jest katecheza ewangelizacyjna, czyli m.in.:
  • prowadzenie katechez kerygmatycznych rodziców i chrzestnych, narzeczonych, dzieci i młodzieży, a także osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych;
  • katechizacji stałej dorosłych;
  • ewangelizacji osób, które odeszły od wiary.

Kandydatami mogą być kobiety i mężczyźni (ochrzczeni i bierzmowani) w wieku powyżej 25 roku życia, które zostały zarekomendowane (w porozumieniu z radami duszpasterskimi) przez proboszczów ich parafii zamieszkania.

Kandydaci powinni odznaczać się następującymi cechami:

 • wiernością Kościołowi, gotowością i dyspozycyjnością do wykonywania posługi;
 • wzorowym życiem moralnym, bezinteresownością, szczerą i zdrową pobożnością, a także gorliwym życiem sakramentalnym;
 • cieszący się dobrą opinią wśród parafian;
 • przydatna jest przynależność do wspólnot i grup parafialnych, jak również doświadczenie w ruchach i stowarzyszeniach katolickich (np. odnowie w Duchu Świętym, Akcja Katolicka, Warmińska Szkoła Biblijna).

Formacja:

 • pierwszy cykl rozpocznie się we wrześniu 2024 r., a zakończy w sierpniu 2026 r.;
 • zajęcia odbywać się będą na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn);
 • kadrę tworzą nauczyciele akademiccy WT UWM w Olsztynie i eksperci z danego obszaru wiedzy;
 • zajęcia odbywają się według programu ramowego;
 • wymiar zajęć: 152 godz. lekcyjne (8 godz. lekcyjnych podczas jednego zjazdu, raz w miesiącu, zasadniczo jest to 3. sobota miesiąca), dodatkowo odbędą się również dni skupienia, rekolekcje i egzamin;
 • przygotowanie odbywa się także w parafii, w tym polega na indywidualnej pracy kandydatów.

Zgłaszanie kandydatów:

 • zgłoszeń dokonuje proboszcz na przygotowanym w tym celu FORMULARZU;
 • zgłoszenia od 15 kwietnia do 15 czerwca 2024 r.:
  • tradycyjną pocztą na adres Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn (z dopiskiem: Warmińska Szkoła Katechistów)

lub

 • drogą elektroniczną (skan wypełnionego formularza) na adres formacjastala@archwarmia.pl (w tytule maila proszę podać: Warmińska Szkoła Katechistów);

Wskazane jest, aby parafie współfinansowały formację swoich kandydatów, którzy moralnie zobowiążą się do aktywnego pełnienia w swoich parafiach posługi po zakończeniu formacji podstawowej (przewidywany – dla grupy 30 osób – całościowy koszt kształcenia wynosi 1 tys. zł. od osoby; ostateczny koszt będzie zależał od ilości zgłoszonych kandydatów i zostanie ustalony po zakończeniu zapisów, wówczas też zostanie podany sposób dokonania opłaty).

Osoba odpowiedzialna: ks. Zdzisław Kieliszek

Kontakt: formacjastala@archwarmia.pl